Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, 

od pondělí 12. dubna se opět začnou vracet žáci do škol. Současná epidemiologická situace v ČR je nadále vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku a jsme rádi, že v současné situaci mohou žáci I. stupně a předškoláci navštěvovat školu a školku. Provoz naší školy bude probíhat podle zveřejněných informací a doufáme, že se brzy změní k příjemnějším podmínkám, které jsou v jednání. Mgr. Iva Berková 

 

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/

 

Organizační pokyny k provozu, Testování, Průběh testu - kliknutím na tlačítko "Číst dál"

Číst dál - Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Návštěva u místního chovatele

V rámci prvouky a přírodovědy jsme navštívili místního chovatele holubů pana Kasáše. Viděli jsme několik druhů holubů a dozvěděli jsme se, co vše obnáší chov tohoto druhu ptactva. 

  20210202 100726

Oznámení termínů prázdnin

Oznamujeme, že výpis vysvědčení za 1. pololetí se žákům školy vydává ve čtvrtek 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny jsou pro ZŠ vyhlášeny na pátek 29. 1. 2021. MŠ bude tento den v provozu a vaříme.

 

V termínu jarních prázdnin 15. 2. – 21. 2. 2021 bude uzavřena celá škola (ZŠ i MŠ) a nevaříme!

Děkujeme za pochopení.  

Lednové radovánky

V rámci tělesné výchovy jsme využili sněhové nadílky a užívali jsme si sněhové radovánky. 

  

snkovn 8  20210108 110714  20210108 103751  20210108 104113

Prosinec u nás ve škole

Začátkem prosince jsme přivítali ve škole Mikuláše, který každé dítě obdaroval sladkostmi. V průběhu měsíce zasypal naší vísku sníh a tak měly možnost děti vyrazit o velké přestávce na zahradu, kde dováděly ve sněhu. V posledním týdnu před prázdninami vyráběli naši žáci velký betlém, který ozdobil třídu. 

         

Oznámení

Oznamuji, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji

volný den pro žáky školy 25. 11. 2020.

Volný den je vyhlášen z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu v obci. V době volna bude přerušen provoz školní družiny, školní jídelny a mateřské školy, které nemohou bez proudu zajistit provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iva Berková.

 

Stavíme domečky v lese

Poslední hezké podzimní dny využívame k pobytu venku. Včera se nám podařilo postavit krásné domečky z přírodnin, u kterých jsme se vyfotili. 

 20201119 113049 20201119 113105 20201119 113142 20201119 113216 20201119 113304

Oznámení o otevření základní školy

Od 18. 11. 2020 je ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě otevřena od 18. 11. 2020 pro žáky všech ročníků, MŠ a ŠJ fungují v běžném režimu.

V ZŠ je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola).

Zákonní zástupci žáků byli informováni obvyklým způsobem.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Čj. MSMT-39443/2020-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených

podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané

ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu

školní družiny, případně jiná školská zařízení).

 • U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost

žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

 • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se

zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,

pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy

není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

 • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování

ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří

mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích

zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena

pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a

dvouletých.

 • Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se

z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění

dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních

družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na

zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině

(mimo případů uvedených výše).

 • Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále

při dodržování zvýšených hygienických opatření.

 • Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách

a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou

mateřských škol.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

 • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-

39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k  dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

 • Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osobu jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
 • Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 • Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

13. října 2020

První informace pro zákonné zástupce žáků: Ošetřovné – dny volna

Pro případ mimořádných situací Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a vláda dne 8. října 2020 schválila návrh mimořádného zákona, který sníží nepříznivé finanční dopady na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření škol nebo dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Návrh zákona projednala dne 21. října 2020 Poslanecká sněmovna, poté jej bude projednávat Senát, který ještě může navrhnout jeho úpravy. Změny v době platnosti mimořádných opatření, které jsou schváleny Poslaneckou sněmovnou, jsou následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

 • dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízeného mimořádného opatření docházet do školy, mateřské školy či obdobného zařízení.
 • nezaopatřené dítě (nejdéle do 26. let věku) které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,
 • osobu závislou na péči jiné osoby při uzavření denního, týdenního stacionáře a obdobného zařízení, jehož služby využívá, a to bez věkového omezení u této osoby,
 • děti a osoby uvedené v předchozích bodech pro nařízenou karanténu.

Dávka se bude vyplácet po celou dobu uzavření školy, mateřské školy, obdobného zařízení nebo stacionáře nebo trvání karantény.

Ošetřovné se bude vyplácet za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopisu žadatelem o dávku; v případě vystřídání se na tiskopisu uvádějí též dny, v nichž o dítě nebo jinou osobu pečoval druhý žadatel o dávku.

Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem. Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání.

Pokud výše popsaný návrh zákona nebude ještě v Senátu upraven, tak nárok na výplatu ošetřovného nebude v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku (tzv. ředitelské volno).

Pokud se jedná o poslední týden v říjnu 2020, tak jestliže již nebude návrh zákona upraven, pak při splnění všech podmínek nároku ošetřovné:

 • bude náležet za dny 26. a 27. 10. 2020 - školy jsou uzavřené na základě rozhodnutí vlády, nejedná se o prázdniny,
 • bude náležet za den 28. 10. 2020, pokud zaměstnavatel nevyplatí náhradu mzdy za svátek,
 • nebude náležet za dny 29. 10. a 30. 10. 2020 - jsou vyhlášeny podzimní prázdniny,
 • bude náležet za dny 31. 10. a 1. 11. 2020.

Na tiskopisu žádosti o ošetřovné, který ČSSZ zveřejní ihned po úplném schválení zákona, proto rodiče nebudou uvádět jako dny péče dny vyhlášených prázdnin (v příštím týdnu jde o dny 29. 10. a 30. 10. 2020). Dny svátků (tedy v příštím týdnu středa 28. 10. 2020) pečující osoby standardně uvádí. Pokud bude za svátek vyplacena náhrada mzdy, vyplní zaměstnavatel na tiskopisu, že v tento den zaměstnanec pracoval. Jinak za takový den náleží ošetřovné.

Nárok na ošetřovné z důvodu mimořádných opatření budou rodiče a pečující osoby uplatňovat vždy po skončení kalendářního měsíce (tedy poprvé po skončení měsíce října), ve kterém trvalo uzavření školy nebo dětského zařízení, pokud toto zařízení nebylo do té doby znovu otevřeno. Vyplněný nový formulář žádosti o ošetřovné předá rodič svému zaměstnavateli.

Doporučujeme Vám sledovat webové stránky MPSV, kde průběžně aktualizujeme informace k ošetřovnému včetně odkazů na tiskopisy na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Užitečné praktické informace a potřebné tiskopisy naleznete i na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://www.cssz.cz/

 

Uzavření škol a školských zařízení v rámci krizových opatření vlády ČR

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 platí s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) následující nařízení:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

Podrobné informace na toto téma najdete zde

První informace pro zákonné zástupce žáků: Ošetřovné – dny volna

Pro případ mimořádných situací Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a vláda dne 8. října 2020 schválila návrh mimořádného zákona, který sníží nepříznivé finanční dopady na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření škol nebo dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Návrh zákona projednala dne 21. října 2020 Poslanecká sněmovna, poté jej bude projednávat Senát, který ještě může navrhnout jeho úpravy. Změny v době platnosti mimořádných opatření, které jsou schváleny Poslaneckou sněmovnou, jsou následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

• dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízeného mimořádného opatření docházet do školy, mateřské školy či obdobného zařízení.

• nezaopatřené dítě (nejdéle do 26. let věku) které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,

• osobu závislou na péči jiné osoby při uzavření denního, týdenního stacionáře a obdobného zařízení, jehož služby využívá, a to bez věkového omezení u této osoby,

• děti a osoby uvedené v předchozích bodech pro nařízenou karanténu.Dávka se bude vyplácet po celou dobu uzavření školy, mateřské školy, obdobného zařízení nebo stacionáře nebo trvání karantény.

Více informací zde

Ředitelské volno - pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 09. 2020 vyhlašuji volný den pro žáky naší školy, a to v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Volný den je vyhlášen z důvodu doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly s cílem omezit šíření nemoci koronaviru COVID-19.

V době volna bude přerušen provoz školní družiny, školní jídelny a mateřské školy.


Mgr. Iva Berková  
ředitelka školy

Ze zahájení školního roku 2020-2021

1. září 2020 proběhlo v tělocvičně naší školy slavnostní zahájení nového školního roku a zároveň přivítání nových dětí, které letos začaly navštěvovat naši mateřskou školu. Všichni školáci dostali na uvítanou dárky, na které přispěl Obecní úřad i naše škola.

  

20200901 082133 

Přejeme všem dětem, aby se jim ve školce a ve škole líbilo, aby se toho hodně naučily a také si užily spoustu legrace. 

Mgr. Iva Berková, ředitelkA školy

Mgr. Jana Kindlová, třídní učitelka ZŠ

BC. Denisa MIkešová, třídní učitelka MŠ

 

Školní rok 2020/2021 je tu! Zveme Vás za slavnostní zahájení!

Milí žáci, vážení rodiče, 

prázdniny skončily a máme tu nový školní rok 2020/2021, na který se už všichni velmi těšíme. Zároveň věříme, že Ministerstvo školství bude i nadále zastávat názor, že školní rok bude zahájen standardně, bez povinných roušek a stejně tak bude i pokračovat. 

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020, kdy také proběhne jeho slavnostní zahájení. Stejně jako v minulých letech se sejdeme v 8:00 hodin v tělocvičně naší školy a společně s dětmi z mateřské školy (MŠ) i s žáky základní školy (ZŠ) zde nadcházející rok přivítáme. Srdečně zveme i všechny zákonné zástupce našich dětí a žáků. Předpokládáme, že zahájení proběhne bez roušek.

Program slavnostního zahájení školního roku 2020/2021

• Přivítání dětí z MŠ a žáků ZŠ starostkou obce
• Představení nových zaměstnanců školy
• Informace k novému provoznímu řádu školy
• Rozloučení a odchod dětí a žáků domů

Těším se na setkání s Vámi! 
Mgr. Iva Berková, ředitelka školy 

 

Aktuální informace

Obědy

Již od 1. září 2020 je možné využít školní obědy, je však nutné provést jejich úhradu nejpozději do konce měsíce srpna! 

Změny mailových adres zaměstnanců školy

V rubrice Kontakty najdete obecnou e-mailovou adresu školy zsmsrozmital.cz a zároveň nové e-mailové adresy, prostřednictvím kterých můžete v novém školním roce komunikovat napřímo s jednotlivými zaměstnanci: 

• ředitelka školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• základní škola / třídní učitelka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• mateřská škola Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• školní družina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

• školní jídelna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.