Uzavření škol a školských zařízení v rámci krizových opatření vlády ČR

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 platí s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) následující nařízení:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

Podrobné informace na toto téma najdete zde

První informace pro zákonné zástupce žáků: Ošetřovné – dny volna

Pro případ mimořádných situací Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a vláda dne 8. října 2020 schválila návrh mimořádného zákona, který sníží nepříznivé finanční dopady na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření škol nebo dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Návrh zákona projednala dne 21. října 2020 Poslanecká sněmovna, poté jej bude projednávat Senát, který ještě může navrhnout jeho úpravy. Změny v době platnosti mimořádných opatření, které jsou schváleny Poslaneckou sněmovnou, jsou následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

• dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízeného mimořádného opatření docházet do školy, mateřské školy či obdobného zařízení.

• nezaopatřené dítě (nejdéle do 26. let věku) které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,

• osobu závislou na péči jiné osoby při uzavření denního, týdenního stacionáře a obdobného zařízení, jehož služby využívá, a to bez věkového omezení u této osoby,

• děti a osoby uvedené v předchozích bodech pro nařízenou karanténu.Dávka se bude vyplácet po celou dobu uzavření školy, mateřské školy, obdobného zařízení nebo stacionáře nebo trvání karantény.

Více informací zde