INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Čj. MSMT-39443/2020-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených

podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané

ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu

školní družiny, případně jiná školská zařízení).

 • U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost

žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

 • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se

zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,

pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy

není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

 • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování

ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří

mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích

zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena

pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a

dvouletých.

 • Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se

z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění

dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních

družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na

zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině

(mimo případů uvedených výše).

 • Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále

při dodržování zvýšených hygienických opatření.

 • Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách

a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou

mateřských škol.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

 • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-

39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k  dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

 • Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osobu jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
 • Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 • Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

13. října 2020