Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MŠMT vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání. Zápis do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, dle § 34 školského zákona, proběhne bez osobní přítomnosti dětí

Termín zápisu do MŠ stanovuje ředitelka školy na období 

2.- 14. 5. 2021

 

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vyzvednout v ředitelně školy nebo vytisknout z webových stránek školy (www.zsmsrozmital.cz). Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá podle správního řádu. Přihlášku a evidenční list potvrdí praktický dětský lékař.

Celý článek - Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022. Učiní tak na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení se netýká dětí v povinném předškolním vzdělávání. Kapacita MŠ je 24 dětí.

Celý článek - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání