Zápis dětí do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu do MŠ: 2. – 15. 5. 2020

 

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři OÚ nebo vytisknout z webových stránek školy (www.zsmsrozmital.cz).

 

 

Potřebné dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Přihláška k zápisu do MŠ
 3. Evidenční list pro dítě (nebude se vyplňovat vyjádření lékaře!!!)
 4. Prohlášení GDPR
 5. Čestné prohlášení k očkování

 

 1. Kopie očkovacího průkazu dítěte
 2. Kopie rodného listu dítěte

 

Podání žádosti:

 1. Do datové schránky školy (hpn8nx)
 2. E-mailem s elektronickým podpisem
 3. Poštou na adresu školy: Rožmitál na Šumavě 47, 382 92
 4. Vhozením do schránky na budově školy

Po vyplnění potřebných dokumentů bude vaše dítě přijato ke dni 1. 9. 2020., pokud budou splněny všechny předpoklady pro jeho přijetí.

Pro podrobnější informace tel.: 607 127 005

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021. Učiní tak na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení se netýká dětí v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5. roku věku do 31. 8. 2020). Kapacita MŠ je 24 dětí.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 5. roku věku do 31. 8. 2020.
 2. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, kterému byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.
 3. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 4. roku věku do 31. 8. 2020.
 4. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 3. roku věku do 31. 8. 2020.
 5. V případě volné kapacity bude přijato i dítě mladší 3let, na zkušební dobu 3 měsíce, podmínkou přijetí je nepoužívání plen.

Ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,

 1. a)    má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov,
 2. b)   zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (úplata je stanovena směrnicí ředitelky školy pro příslušný školní rok)
 3. c) rodiče i zaměstnanci školy se řídí školním řádem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov.

Tímto se ruší kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2019/2020. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.

V Rožmitále na Šumavě, dne 6. 4. 2020                               

Mgr. Iva Berková
ředitelka školy